Indemnizația pentru creșterea copilului 2022. Tot ce trebuie să știi și model de calcul

Suma minimă pe care o poate obține o persoană aflată în concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului este de 1250 de lei.

Cristina Călin, redactor
scris pe
indemnizatie pentru creșterea copilului 2022
Atât mama, cât și tatăl bebelușului pot opta pentru a beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului 2022

Gravidele care au lucrat timp de 12 luni în ultimii doi ani înainte de nașterea copilului beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului. Minimul acesteia este de 1250 de lei, însă poate crește în funcție de veniturile înregistrate înainte de a aduce pe lume copilul.

Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului s-a stabilit prin Ordonanța de Urgență 26/ 7 aprilie 2021, publicată în Monitorul Oficial 363 din 8 aprilie 2021. Pentru a beneficia de bani părintele trebuie să fi lucrat înainte de naștere cel puțin 12 luni într-o perioadă de doi ani. De asemenea, beneficiază de indemnizație și femeile care au urmat cursurile unui unități de învățământ.

Poate beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului:

 • Oricare dintre părinții firești ai copilului;
 • Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numită tutore;

Ce trebuie să faci pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului 2022

Solicitantul trebuie să fi realizat în ultimele 24 de luni anterior datei nașterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal, prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege: venituri din salarii, șomaj, din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

Printre altele, perioadă asimilată este considerat și intervalul de timp în care persoana solicitantă a dreptului „frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, student-doctorand”.

Ce acte sunt necesare pentru depunerea dosarului de indemnizație pentru creșterea copilului?

 • cerere tip;
 • actele de identitate ale ambilor părinți (original+copie);
 • certificatul de naștere al copiilor (original+copie);
 • certificatul de căsătorie (dacă părinții sunt căsătoriți);
 • certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil (dacă e cazul);
 • GDPR ambii părinți;
 • Declarație solicitant;
 • Declarația celuilalt părinte, care nu a solicitat icc;
 • Notă informare (semnată de solicitant);
 • Declarația pe proprie răspundere (se completează de solicitant, pentru dosarele depuse online);
 • Extras de cont al solicitantului (dacă dorește să se facă plata în cont bancar);
 • Adeverință eliberată de angajator (de venit)
 • Declarație solicitant
 • Declarație celălalt părinte
 • Informare GDPR (se va completa de către ambii părinți)
 • Declarație pe propria răspundere (se va completa de către ambii părinți)
 • Notă de informare GDPR

Ce acte trebuie să depună o persoană în funcție de tipul veniturilor obținute?

Venituri obținute în calitate de salariat

 • adeverința eliberată de angajator privind veniturile realizate;
 • dispoziția/decizia de suspendare/încetare (după caz), conf. art. 51 lit. a) Codul muncii, a contractului individual de muncă;

Activități independente

Venituri obținute Persoană Fizică Autorizată (PFA)

 • Declarație unică ANAF;
 • Adeverință de venit pentru anul anterior nașterii copilului (după caz);
 • Rezoluția de la Camera de Comerț privind suspendarea activității
 • Dovada suspendării de la ANAF;
 • Adeverința cu perioada concediului de sarcină și lăuzie, precum și cu plățile efectuate eliberată de CASMB;
 • în situația în care nu a beneficiat de concediul pentru sarcină și lăuzie este necesară o declarație pe proprie răspundere în acest sens;

Venituri obținute din drepturi de autor (DDA)

 • Adeverință de venit de la ANAF pe anul anterior;
 • Dovada suspendării activității (decizie, act adițional, copie, contract, etc.);
 • Adeverință care să cuprindă perioada în care au fost realizate veniturile,  venitul brut defalcat pe luni, contribuții sociale reținute (10% sau 16%) și venitul net realizat, defalcat;

Venituri independente, obținute din exercitarea profesiei de avocat, notar public sau medic:

 • Declarație unică ANAF;
 • Adeverință de venit pe anul anterior;
 • Dovada suspendării eliberată de Barou și ANAF;
 • Adeverința cu perioada concediului de sarcină și lăuzie, precum și cu plățile efectuate eliberată de CASMB sau OPSNAJ, de Casa de Asigurări a Avocaților
 • Declarație pe propria răspundere cu privire la concediul de maternitate (dacă nu a beneficiat);
 • Dovada suspendării din funcția de notar public, termenul de suspendare începe să curgă de la data încheierii procesului-verbal de preluare a sigiliilor și închidere a registrelor.

Elev/student

 • adeverință studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învățământ universitar, postuniversitar sau liceal;. 

În cât timp trebuie depus dosarul pentru indemnizația de creștere copil?

Termenul de depunere a dosarului de indemnizație pentru creșterea copilului este de 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate de minimum 42 de zile.

Cuantumul indemnizației este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni succesive,  din ultimele 24 de luni anterior datei nașterii copilului, nu mai mult de 8500 lei și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Instituția competentă în ceea ce privește aprobarea și plata acestor drepturi este Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a județului în care locuiește solicitantul.

Cât este indemnizația pentru creșterea copilului 2022?

Indemnizația pentru creșterea copilului reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim este de 1250 lei iar cuantumul maxim este de 8500 lei.

De exemplu, dacă solicitantul are în luna 1 un venit de 2375 lei, luna 2 – 2764 lei, luna 3 – 4570 lei, luna 4 – 2375 lei, luna 5 – 5400 lei, luna 6 – 2375 lei, luna 7 – 3000 lei, luna 8 – 1800 lei, luna 9 – 2375 lei, luna 10 – 2375 lei, luna 11 – 4500 lei, luna 12 – 2500 lei. Se adună toate aceste venituri și rezultă o sumă de 38.784 care se împarte la 12 pentru a afla venitul mediu lunar. 38.784: 12= 3232

Calcul indemnizație pentru creșterea copilului 2022: 3.232 de lei x 0,85= 2,747.2 de lei

Poprirea pe indemnizația pentru creșterea copilului

Începând din luna iunie 2021 sumele provenite din indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului pot fi poprite.

Dacă înainte de a intra în concediul de creștere și îngrijire copil ai avut amenzi neplătite, restanțe la credite bancare sau altfel de datorii la instituții sau societăți comerciale pentru care s-a instituit poprire prin executor judecătoresc banii vor putea fi recuperați și din sumele aferente indemnizației pentru creștere și îngrijire copil. Până acum aceste venituri erau exceptate de la poprire însă Curtea Constituțională a decis că măsura nu era corectă.

Ce sumă poate fi oprită din indemnizația pentru creștere copil?

La poprire nu e necesară somația, conform actului normativ, adică nu i se trimite debitorului un document prin care i se atrage atenția că are de achitat o datorie, că mai are un răgaz de timp să facă asta și că, în caz contrar, va fi executat silit.

Codul de procedură civilă scrie că limitele până la care pot fi urmărite aceste venituri sunt următoarele:

 • până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocație pentru copii;
 • până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

În mod practic, dacă ai o decizie de executare silită, indiferent dacă primești banii într-un cont bancar sau prin mandat poștal, ți se va reține un procent din aceștia până la stingerea datoriei. Banca este obligată să îți blocheze contul și ulterior se va face o analiză a provenienței banilor astfel încât să se rețină în mod corect sumele.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa