Ghidul complet cu drepturile copilului cu dizabilități: de la bani la reducerea programului de lucru pentru părinte

Copiii cu diferite dizabilități din România au foarte multe drepturi de natură financiară, socială, educațională menite să asigure incluziunea. Iată care sunt toate aceste drepturi și asigură-te că ele sunt respectate!

Georgiana Mihalcea, redactor
drepturile copilului cu dizabilități
Află toate drepturile copilului cu dizabilități din ghidul nostru actualizat cu ultimele modificări.

Drepturile copilului cu dizabilități nu sunt doar de natură financiară. Ele se referă și la drepturile legate de integrarea socială și școlară, la incluziune, măsuri speciale la nivel național și european, transport, credite a căror dobândă este suportată de către stat, burse medicale, consiliere și terapie gratuită. Am alcătuit un ghid complet la tuturor drepturilor copiilor cu handicap valabile pe teritoriul României care sperăm să-ți fie de folos.

Din fericire, România stă destul de bine la capitolul legislație pentru protecția copilului cu dizabilități. Din nefericire, însă, de multe ori auzim că unele drepturi sunt încălcate și părinții copiilor speciali se confruntă cu tot felul de probleme care n-ar trebui să mai existe într-o țară europeană. Primul pas este să știi care-ți sunt drepturile tale, ca părinte și să lupți pentru respectarea lor.

Banii pentru copiii cu handicap vin de la primării și de la Guvern, trebuie doar să știi ce acte îți trebuie și unde trebuie depuse dosarele (încă) cu șină!

Drepturile generale ale copilului cu dizabilități

Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, capitolul Copii cu dizabilităţi precizează:

 1. Statele Părţi vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că minorii cu dizabilităţi se bucură pe deplin de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în condiţii de egalitate cu ceilalţi copii.
 2. În toate acţiunile care privesc copiii cu dizabilităţi, va fi luat în considerare cu prioritate interesul superior al copilului.
 3. Statele Părţi vor asigura copiilor cu dizabilităţi dreptul de a-şi exprima liber opiniile în toate aspectele care îi privesc, ţinând seamă de opiniile lor în funcţie de vârstă şi gradul de maturitate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi copii, şi că, în realizarea acestui drept, li se asigură asistenţa adecvată dizabilităţii şi vârstei.

Copiii cu handicap/dizabilități, sau reprezentanţii legali ai acestora, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România beneficiază, de drepturile şi obligaţiile persoanelor cu dizabilități/handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora, reglementate de Legea 448/ 2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Copiii cu dizabilităţi beneficiază de acces efectiv şi fără discriminare, la:

•măsuri de suport şi de îngrijire, adaptate nevoilor lor
• ocrotirea sănătăţii – prevenire, tratament şi recuperare;
• educaţie şi formare profesională;
• asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;
• pregătire în vederea ocupării unui loc de muncă;
• transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
• petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism precum şi la orice alte activităţi apte să le permită deplina integrare socială şi dezvoltare personală;
• servicii de îngrijire personală, stabilite în baza evaluării socio-psiho-medicale şi a nevoilor individuale de ajutor pentru realizarea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice;
• asistenţă juridică;
• facilităţi fiscale
• alocaţia de stat care se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit această vârstă şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional (până la terminarea studiilor).

Cuantumul alocaţiei este stabilit în raport cu indicatorul social de referinţă (ISR) care reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat.

Promovarea şi respectarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi/handicap revin, în principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa aceștia şi, în subsidiar, respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile şi familie sau reprezentanții legali.

Părinții sau reprezentanții legali au obligația de a respecta și/sau urma serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copiii cu dizabilități încadrați în grad de handicap .Pentru asigurarea accesului nemijlocit şi neîngrădit la servicii, în baza principiului egalizării şanselor, autorităţile publice competente au obligaţia să asigure resursele financiare necesare şi să ia măsuri specifice.

Accesul la educație al copiilor cu dizabilități

Copiii cu dizabilități/handicap au acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora și au următoarele drepturi:

li se asigură educaţia permanentă şi formarea profesională de-a lungul întregii vieţi;

• copiii cu dizabilități sau, după caz, familia ori reprezentanții legali constituie principalii factori de decizie în alegerea formei şi tipului de şcolarizare, precum şi a unităţii de învăţământ;

unităţi de învăţământ special, formate din: şcoală specială, cantină şi, după caz, internat şcolar, în condiţiile legii;

integrarea individuală în unităţi de învăţământ de masă, inclusiv în unităţi cu predare în limbile minorităţilor naţionale;

grupe sau clase speciale compacte, integrate în unităţi preşcolare şi şcolare de masă;

servicii educaţionale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin la recomandarea comisiei interne de evaluare continuă şi cererea părinţilor;

şcolarizare la domiciliu până la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

educaţia „la patul de spital”, pe durata spitalizării la recomandarea comisiei interne de evaluare continuă şi cererea părinţilor. Pentru copiii, elevii şi tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni se organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unităţii sanitare în care aceştia sunt internaţi. Şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de clase sau de grupe în spitale se fac de către inspectoratul şcolar, la propunerea CJRAE/CMBRAE, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei;

acces gratuit de masă şi cazare în internatele şcolare;

locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de forma de învăţământ împreună cu asistenţii personali. În vederea obţinerii unui loc gratuit în tabere de odihnă pentru preşcolarul sau elevul cu handicap, părintele ori reprezentantul legal al acestuia va depune o cerere la unitatea de învăţământ de care aparţine, însoţită de copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap. Studentul cu handicap va depune cererea personal sau prin reprezentant;

școlarizarea în alt județ/sector al municipiului București decât cel de domiciliu, cu suportarea cheltuielilor din bugetul județului/sectorului în care se află unitatea de învățământ;

învăţământul special şi special integrat care reprezintă o formă de instruire şcolară diferenţiată, adaptată, precum şi o formă de asistenţă educaţională, socială şi medicală complexă, destinată persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale.

Elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale pot dobândi calificări profesionale corespunzătoare tipului şi gradului de deficienţă.

Drepturile copilului cu handicap grav

Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal. Acesta poate fi unul dintre părinți, un alt membru al familiei sau o persoană desemnată de aparținători. Asistentul personal este angajat la Direcția de protecție a copilului din cadrul primăriei de care aparține familia copilului cu grad grav de handicap.
Părinții au opțiunea de a nu angaja un asistent personal și, în acest caz, unul dintre ei poate primi lunar o îndemnizație de însoțitor cu handicap. În cazul încadrării „grav cu asistent personal”, îndemnizația valoare de 1.898 lei lei va fi acordată după transmiterea cererii de opțiune, potrivit prevederilor art. 42, al. 5 din Legea nr. 448/2006.
• alocaţie de stat în sumă de 676 lei;
• buget complementar 316 lei;
• asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru-medicul de familie/medicul specialist;
• dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în contractul-cadru – Casa de Asigurări de Sănătate.

Facilități: (se pot solicita la DGASPC cu data de 1 a lunii următoare dobândirii certificatului de încadrare în grad de handicap):

• card de parcare;
• legitimaţie STB/ rețeaua locală de transport în comun
• abonament de metrou (pentru cei din București)
• gratuitatea transportului interurban (CFR, auto sau cu navele pentru transport fluvial) pentru călătorii/1500lei carburant pe an calendaristic;
• scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale (reprezentantul legal)
• persoana/familia care are în îngrijire un copil cu handicap grav beneficiază de suportarea dobânzii pentru creditul contractat pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe, conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 euro, iar restituirea să nu depăşească 10 ani; în situaţia achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netrasferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
• la Direcția de Impozite și Taxe Locale – persoana/familia care are în îngrijire un minor cu handicap grav sau un minor cu grad I de invaliditate beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pentru clădirea (și terenul) de domiciliu și a impozitului pentru un singur mijloc de transport, inclusiv pentru reprezentanții legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intreținere persoane cu handicap
• elevii cu handicap și/sau cu cerințe educative speciale beneficiază gratuit de masă și cazare in internatele școlare
• posibilitatea accesării la DGASMB a stimulentului financiar 1.000 lei pentru copiii cu handicap, pe perioada derulării proiectului, de către Primăria Mun. București
• posibilitatea solicitării alocației de hrană pentru adulții/copiii diagnosticați cu cod tip handicap 8, la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială.

Drepturile copilului cu handicap accentuat

Copiii încadrați în grad de handicap accentual nu beneficiază de asistent personal. Drepturile acestei categorii sunt următoarele:
• alocaţie de stat în sumă de 676 lei;
• buget complementar 184 lei
• asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru-medicul de familie/medicul specialist;
• dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în contractul-cadru – CASMB;

Facilități: (se pot solicita la DGASPC cu data de 1 a lunii următoare dobândirii certificatului de încadrare în grad de handicap):

• card de parcare;
• legitimaţie STB;
• abonament de metrou;
• gratuitatea transportului interurban (CFR, auto sau cu navele pentru transport fluvial) pentru călătorii/750lei carburant pe an calendaristic;
• scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale (reprezentantul legal)
• persoana/familia care are în îngrijire un copil cu handicap accentuat beneficiază de suportarea dobânzii pentru creditul contractat pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe, conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 euro, iar restituirea să nu depăşească 10 ani; în situaţia achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netrasferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
• la Direcția de Impozite și Taxe Locale – persoana/familia care are în îngrijire un minor cu handicap accentuat sau un minor cu grad I de invaliditate beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pentru clădirea (și terenul) de domiciliu și a impozitului pentru un singur mijloc de transport,
• elevii cu handicap și/sau cu cerințe educative speciale beneficiază gratuit de masă și cazare in internatele școlare
• posibilitatea accesării la DGASMB a stimulentului financiar 1.000 lei pentru copiii cu handicap, pe perioada derulării proiectului, de către Primăria Mun. București
• posibilitatea solicitării alocației de hrană pentru adulții/copiii diagnosticați cu cod tip handicap 8, la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială.

Drepturile copilului cu dizabilități cu grad mediu

Și aici există numeroase măsuri de protecție socială, drepturile financiare însă sunt mult mai reduse față de celelalte categorii:
• alocaţie de stat în sumă de 676 lei;
• buget complementar 64 lei;
• asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru-medicul de familie/medicul specialist;
• dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în contractul-cadru – Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;

Facilități: (se pot solicita la DGASPC cu data de 1 a lunii următoare dobândirii certificatului de încadrare în grad de handicap):

• card de parcare;
• scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale (reprezentantul legal)
• elevii cu handicap și/sau cu cerințe educative speciale beneficiază gratuit de masă și cazare in internatele școlare
• posibilitatea accesării la DGASMB a stimulentului financiar 1.000 lei pentru copiii cu handicap, pe perioada derulării proiectului, de către Primăria Municipiului București
• posibilitatea solicitării alocației de hrană pentru adulții/copiii diagnosticați cu cod tip handicap 8, la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială.

Bani pentru copii cu cerințe educaționale speciale (CES)

Copiii cu CES (cerințe educaționale speciale) beneficiază de alocația zilnică de hrană și de cea pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, potrivit Hotărârii de guvern nr. 564 din 2017. În 2022, au avut loc schimbări legislative care au vizat cuantumul sumelor acordate copiilor cu CES, prevederi valabile pentru anul școlar 2022-2023.

Aceste drepturi se majorează cu 50% în anul școlar 2022-2023 și pentru copiii pentru care nu s-a stabilit o măsură de protecție specială, adică pentru toți, indiferent că sunt în centre de plasament sau nu. Măsura se aplică copiilor din grădinițe, școli, licee, din învățământul de masă și special, public sau privat, potrivit reglementărilor în vigoare.

Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale județene/a municipiului București de asistență socială și protecția copilului.

Legea Educației Naționale, art 51, alin. 2

Drepturile financiare se acordă copiilor cu certificat de orientare școlară, obținut de la centrele CMBRAE/CJRAE, din învățământul preuniversitar, inclusiv celor din învățământul confesional și privat, potrivit HOTARARE 564 04/08/2017 – Portal Legislativ (just.ro).

Alocația zilnică de hrană

Se plătește în primele 10 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă.Cuantumul se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.
• Alocația zilnică de hrană se acordă lunar, în funcție de numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională, Hotărârii de guvern nr. 564 din 2017.
• Alocația zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale și nici în perioada vacanțelor școlare.
• Fac excepție de la condiția de acordare a alocației de hrană, în funcție de prezența școlară, copiii cu CES școlarizați la domiciliu și/sau internați în unitățile sanitare.

Cazarmamentul

Cazarmamentul constă în bani pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive. Este vorba de o sumă fixă care se acordă pe an școlar, în funcție de vârsta copilului, în două tranșe.

Cuantum minim cazarmament 2022 -2023
Limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive.

Grupa de vârstăSuma anuală pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive (lei/an/copil/tânăr)
De la 0 până la 2 ani inclusiv580 lei
De la 3 până la 6 ani inclusiv789 lei
De la 7 până la 13 ani inclusiv968 lei
De la 14 până la 17 ani inclusiv1.195 lei
De la 18 până la 26 de ani inclusiv1.338 lei

Acte necesare obținerii banilor pentru CES

Aceste drepturi financiare se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de învățământ la care este înscris copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar, de către beneficiarul major, părintele sau alt reprezentant legal al copilului cu CES, după caz, însoțită de următoarele documente, în copie:
• certificatul de naștere al beneficiarului;
• actul de identitate al beneficiarului, după caz;
• actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
• certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
• declarație pe propria răspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
• declarații pe propria răspundere a beneficiarului major, părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia alocațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi folosite doar în acest scop, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.a) și 2.b).

Guvernul a hotărât majorarea cu 50% a drepturilor financiare în cazul în care copilul cu CES are și certificat de încadrare în grad de handicap.


Stimulent financiar pentru copiii cu handicap din București

Din 2017, copiii încardați în orice grad de handicap din Buurești, primesc un Stimulent finaciar care să susțină integrarea socială. Acte necesare obținerii acestui stimulent financiar sunt:
• cerere tip (ce se poate descărca de pe site-ul dgas.ro sau la locatia la care se depun actele);
• declarație de consimțământ;
• nota de informare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal (se găsește în același loc cu cererea tip);
• declarație privind acordarea stimulentului pentru copilul cu handicap;
• act de identitate al persoanei care solicită stimulentul;
• act de identitate al celuilalt părinte;
• certificat de căsătorie (dacă este cazul);
• dovada divorț (dacă este cazul);
• certificat de naștere copil – pentru copiii mai mici de 14 ani;
• act de identitate al copilului – dacă a împlinit cel puțin vârsta de 14 ani;
• extras de cont bancar – în care va fi virat stimulentul pentru copii cu handicap;
• certificat de atestare fiscală sau adeverință de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale de la nivelul sectorului pe raza careia locuiești;
• hotărâre plasament și act de identitate al asistentului maternal (dacă este cazul).

Actele se pot depune fie fizic, la Complexul de Servicii Sociale „Ominis”, pe Aleea Turnu Magurele nr. 17A, sector 4; fie online la adresa [email protected]

Reducerea programului de lucru pentru părintele care are în îngrijire un copil cu handicap

Conform legii 448/2006 se acordă program de lucru redus la 4 ore pentru părintele care are în îngrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui.

În acest caz persoana care se ocupă efectiv de creșterea copilului cu handicap și care a optat pentru reducerea programului de lucru la jumătate de poate benefia de un „stimulet de inserție” în valoare lunară de 650 de lei.


Acte necesare obținerii stimulentului de inserție pentru părintele cu program redus la 4 ore:

Obligatorii pentru toate situațiile (acte în copii + originale):
• actul de identitate părinți;
• certificat naștere copil – copie și original;
• certificat de căsătorie – copie și original;
• certificatul de încadrare într-un grad de handicap.
• Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
• Opis dosar

În anumite cazuri se pot solicita și:
• acte doveditoare privind componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică;
• adeverință/decizie suspendare activitate angajator;
• adeverință eliberată de către Administrația Financiară;
• extras de cont în original cu semnatura și ștampila băncii pe numele titularului (dacă se dorește plata în cont);
• alte acte.

Asistentul personal pentru copilul cu handicap grav

Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal. Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
 • a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.
  Legea spune că nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

Ce alte drepturi are asistentul personal

Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:

 • salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână;
 • concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituţii publice;
 • transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la art. 23 din L448/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • transport interurban, în condiţiile prevăzute la art 24 din L448/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  Pe perioada absenţei temporare a asistentului personal, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal. În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizaţia prevăzută la art. 43 alin. (1) din L448/2006, cu modificările şi completările ulterioare sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

Cardurile sociale pentru copiii cu handicap

De la 1 iunie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a început procesul de emitere, distribuire și încărcare a voucherelor sociale oferite prin programul guvernamental „Sprijin pentru România”.

Tichetele, oferite pe suport electronic (card), au o valoare nominală de câte 250 lei și sunt destinate persoanelor aflate în situații de deprivare materială sau risc de sărăcie. Această inițiativă este cea mai importantă de acest gen derulată până acum în România, din perspectiva numărului de beneficiari.

Printre beneficiari se numără și părinții copiilor cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei.
Cardurile se alimentează o data la două luni și pot fi folosite doar pentru achiziționarea alimentelor de bază.

Guvernul României a luat două decizii extrem de importante pentru persoanele şi familiile aflate în situaţie de vulnerabilitate, şi anume, referitor la cardul pentru alimente s-a prelungit pentru întreg anul 2023 valabilitatea acestui card şi acordarea lui pe întreg anul 2023, adică 250 de lei odată la două luni. Plafonul de venit până la care se acordă această compensare a creşterii preţului la alimente a fost crescut de la 1.500 de lei la 1.700 de lei.

Marcel Boloş, Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Cardul european pentru dizabilitate

Comisia Europeană a colaborat cu persoanele cu handicap și cu susținătorii acestora pentru a testa cardul european pentru dizabilitate. Opt țări utilizează deja cardul european pentru dizabilitate, un sistem voluntar de recunoaștere reciprocă a statutului de persoană cu handicap și a unor beneficii conexe.
Cardul european pentru dizabilitate garantează accesul egal la anumite drepturi transfrontaliere, mai ales în domeniile culturii, agrementului, sportului și transporturilor.

Pe baza acestei experiențe reușite, până la sfârșitul anului 2023, Comisia Europeană va propune un card european pentru dizabilitate care să fie recunoscut în toate țările UE. Cardul le va permite persoanelor cu handicap să beneficieze de sprijinul adecvat atunci când călătoresc sau se mută în altă țară din Uniunea Europeană.
Un proiect-pilot a fost lansat în februarie 2016 în cadrul unui grup format din opt țări ale UE: Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Italia, Malta, România, Slovenia.

Potrivit strategiei UE privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030), Comisia va propune, până la sfârșitul anului 2023, crearea unui card european pentru dizabilitate care să fie recunoscut în toate statele membre. Demersul se va baza pe proiectul-pilot privind cardul UE pentru dizabilitate aflat în desfășurare în opt state membre și pe cardul european de parcare pentru persoanele cu handicap.

Terapie gratuită pentru copiii cu dizabilități

Copiii din România pot beneficia – în premieră – de consiliere psihologică și psihoterapie în mod gratuit. Peste 70.000 de ore de terapii – intervenție psihologică și psihoterapeutică – sunt disponibile copiilor din România prin intermediul Programului Național al Guvernului – DIN GRIJĂ PENTRU COPII.
Hotărârea de Guvern privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică și modalitățile de înscriere în Programul național— „Din grijă pentru copii” a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 25 noiembrie 2022.

În urma unui proces laborios și complex de lucru și negociere cu specialiștii din Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și ai Colegiului Psihologilor din România, am reușit să adoptăm Hotărârea de Guvern care descrie metodologia de acces la terapii a copiilor și modalitatea de plată a psihologilor înscriși în Program. Iată că, așa cum am promis, Programul Național Din Grijă pentru Copii, devine realitate pas cu pas.


Mădălina Turza, Consilier de stat, coordonator Program.

Prezentăm mai jos modalitatea de acces și pașii înscrierii în Program:

Pasul 1 – Cine poate sesiza nevoie de sprijin psihologic a copilului?
• părintele
• cadrele didactice din învățământul preuniversitar,
• asistenții sociali,
• asistenții medicali comunitari,
• mediatorii școlari,
• experții locali pentru persoanele aparținând minorităților rome
Pasul 2 – Cine poate face recomandarea oficială?
• medicii de familie,
• medicii de medicină școlară,
• medicii de psihiatrie pediatrică consilierii școlari emit, în baza unei consultații o recomandare de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program
Pasul 3 – Selectarea psihologului
• după emiterea recomandării, părintele/reprezentantul legal al copilului selectează un psiholog membru al Colegiului Psihologilor din România, înscris în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului national — „Din grijă pentru copii”;
• Listele cu psihologii disponibili în fiecare județ/localitate/sector vor fi disponibile în fiecare școală și la medicii de familie.
Pasul 4 – Serviciile de terapie
• psihologul evaluează situația copilului pe baza recomandării și realizează un raport
• dacă se constată necesitatea intervenției, copilul intră în Program.

Bursele sociale medicale pentru copiii cu dizabilități

200 lei pe lună se acordă elevilor din învățamântul preuniversitar de stat înscriși la cursurile cu frecvență, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital. Lista cu afecțiuni/ dizabilități ale copiilor care pot beneficia de bursa medicală este structurată tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;
 2. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;
 3. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;
 4. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;
 5. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;
 6. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;
 7. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;
 8. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
 9. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzatoare mișcării;
 10. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;
 11. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);
 12. boli genetice;
 13. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;
 14. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la punctele 1-13 este luată în considerare.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa