Alocația de stat pentru copii

TOTUL DESPRE MAME
Despre alocatia de stat pentru copii Totul despre mame

  Despre alocatia de stat pentru copii Totul despre mameCum se intră în posesia alocației de stat pentru copii

  Aveți întrebări legate de alocația de stat pentru copii? Nu știți care este lista de documente complete pentru a intra în posesia alocației? Iată informații complete despre acest subiect!

  Nota bene: pentru copiii de 0-2 ani (sau 0-3 ani în cazul copiilor cu handicap) alocația este de 200 lei, pentru cei de 2-18 ani (sau peste) este de 42 lei, iar pentru copiii cu handicap între 3 și 18 ani cuantumul alocației este de 84 lei.

  Potrivit dispozițiilor legale, titularul dreptului privind alocația de stat pentru copii este copilul, alocația urmând să fie plătită unuia dintre părinții firești a copilului în baza înțelegerii dintre părinți sau, în caz de diferend, pe baza deciziei autorității tutelare ori a hotărârii judecătorești, părintelui căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare.

  Cine poate ridica alocația de stat pentru copii?

  În categoria persoanelor care pot ridica alocația de stat pentru copii pot fi incluși și tutorele, curatorul, persoana căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, asistentul maternal sau persoana căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției.
  Alocația de stat pentru copii va putea fi ridicată de către copil odată cu împlinirea de către acesta a vârstei de 14 ani cu încuviințarea prealabilă a reprezentantului legal al copilului.

  Dreptul la alocația de stat pentru copii se naște de la data nașterii copilului, urmând ca acest drept să înceteze la data la care copilul a împlinit vârsta de 18 ani iar în cazul în care copilul urmează cursuri ale învățământului liceal sau profesional, alocația se va plăti până la momentul terminării acestor cursuri.

  Acte necesare pentru a intra în posesia alocației de stat pentru copii

  Pentru a beneficia de alocația de stat pentru copii este necesar ca unul dintre părinții copilului (sau după caz tutorele, curatorul asistentul maternal) să solicite acordarea acestui drept printr-o cerere scrisă depusă la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București, pe a cărei/cărui/căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința, după caz, reprezentanții legali ai copiilor.

  Anexat cererii solicitantul trebuie să atașeze copie de pe certificatul de naștere al copilului, a livretului de familie, copie de pe cartea de identitate a persoanei care face solicitarea, precum și copii de pe oricare alte acte din care să rezulte situația copilului sau legătura cu solicitantul (hotărârea judecătorească de încredințare a copilului în caz de divorț, hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru proiecția copilului pentru măsura de protecție specială a plasamentului, dispoziția directorului general/directorului executiv al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau: după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protecție speciala a plasamentului în regim de urgență, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare emisă până la 31 decembrie 2004, dispoziția autorității tutelare de instituire a curatelei, actul de deces al unuia dintre părinți, certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situația în care copilul este declarat cu handicap).

  În măsura în care persoana solicitantă optează pentru virarea alocației pentru copii într-un cont bancar, la cererea de solicitare a alocației va trebui depus și extras de pe contul bancar în original, emis de banca la care a fost deschis contul.

  Plata alocației se face începând cu data nașterii copilului cu condiția ca cererea de acordare să fie făcută în maximum 12 luni de la momentul nașterii copilului sau, de la data depunerii cererii dacă cererea a fost depusă după 12 luni de la momentul nașterii copilului.

  Plata alocației de stat pentru copii se sistează în luna imediat următoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile de acordare.

   

  De aici aflați cum se obține certificatul de naștere pentru nou-născuți.

   

  Îți recomandăm să te uiți și la acest video

  Te-ar mai putea interesa

  Te-ar mai putea interesa