Indemnizație creștere copil 2020. Tot ce trebuie să știi

Theodora Fintescu, redactor
indemnizație creștere copil 2020

Indemnizație creștere copil 2020. Legislația din România oferă facilități consistente mamelor sau taților care intră în concediul de creștere a copilului și primesc indemnizație pentru creșterea copilului în această perioadă. 

Potrivit legilor în vigoare, mama sau tatăl au dreptul la concediu și indemnizație atâta timp cât au obținut venituri salariale sau alte feluri de venituri impozabile în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului.

Sumă de bani pe care o primesc părinții se raportează la veniturile nete obținute de aceștia. În plus, trebuie menționat că în perioada concediului de creștere a copilului, pe lângă indemnizație, părinții nu mai pot obține alte feluri de venituri, cu câteva mici excepții, despre care vă explicăm pe larg mai jos.

Legea care reglementează indemnizația pentru creșterea copilului este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010. Se stabilește că atât mama, cât și tatăl copilului au dreptul la concediul și indemnizația de creștere a copilului în vârstă de până la doi ani (trei ani, pentru copilul cu handicap).

“Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…), beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară”, prevede actul normativ amintit.

Indemnizație creștere copil 2020. Perioada minimă de muncă și plata indemnizației

O întrebare frecventă a viitorilor părinți privind acordarea acestui concediu și a banilor aferenți este legată de perioada minimă de muncă. Mai exact, ordonanța prevede că e obligatoriu ca salariata/salariatul să fi lucrat măcar 12 luni ca să beneficieze de concediu și de banii respectivi. Nu neapărat consecutive, dar obligatoriu ca cele 12 luni să fie în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului. E necesar însă ca munca să se fi făcut cu acte în regulă, nu fără contract. De asemenea, proaspetele mămici trebuie să știe că, în cazul în care nu au 12 luni lucrate în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, nu există posibilitatea de a plăti sumele din urmă.

Totuși, cele 12 luni de venituri salariale necesare anterior naşterii copilului pot fi constituite integral şi din perioade în care, de exemplu, mama/tatăl solicitant a beneficiat de şomaj, concediu medical, pensie de invaliditate sau concediu fără plată.

Dacă nu ai lucrat 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului, să știi că pot fi luate în calcul mai multe activități pentru a strânge minimul de luni necesar. Astfel, sunt acceptate perioadele în care:

 • ți-ai însoțit soțul în misiune permanentă în străinătate
 • ai beneficiat de indemnizație de șomaj
 • ai beneficiat de indemnizatie crestere copil până la 2 sau 3 ani
 • ai avut pensie de invaliditate
 • ai beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare sau perfecționare profesională din proprie inițiativă sau cu acordul angajatorului
 • ai beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
 • ai realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii
 • ai avut pensie de invaliditate
 • ai urmat sau urmezi cursurile de zi ale învățământului universitar, postuniversitar sau liceal
 • au trecut cel mult 60 de zile de când ai absolvit cursurile de zi ale învățământului universitar, cu examen de diplomă și/sau licență
 • pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă.

Concediul și indemnizaţia de creştere a copilului 2020. Ce condiții trebuie îndeplinite, pe lângă stagiu de cotizare:

În afară de condițiile de mai sus, părintele care vrea să intre în CCC (concediu de creștere a copilului) trebuie să îndeplinească și următoarele condiții:

 • să fie cetățean român, străin sau apatrid (adică fără cetățenie);
 • domiciliul/reşedinţa să-i fie pe teritoriul României;
 • locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Atenție! Nu se transferă de la un părinte la altul dreptul la CCC. Dacă ambele persoane din familie au dreptul la CCC, regula este că cel puțin o lună din perioada totală a CCC este alocată uneia dintre persoanele care nu a cerut acest drept. Astfel că, dacă mama intră în concediul de creştere, tatăl trebuie să stea şi el în concediu, în locul mamei, cel puţin o lună.

Indemnizație creștere a copil 2020. Care este valoarea ei

Potrivit ordonanței, indemnizația lunară pentru creșterea copilului se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului.

Încă de la începutul anului 2018 au apărut schimbări importante în privința minimului și maximului acestei indemnizații. Chiar dacă ea se calculează ca procent din media veniturilor nete, nu poate fi sub 1.250 de lei și nici peste 8.500 de lei (indiferent cât de mari ar fi veniturile părintelui care intră în CCC).

“Cuantumul minim al indemnizației nu poate fi mai mic decât suma rezultată prin aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință (care e 500 de lei – n.red.), denumit în continuare ISR și nici mai mare de 8.500 lei”, prevede, mai exact, OUG nr. 111/2010.

Dacă dorești să calculezi valoarea indemnizației de creștere copil pentru anul 2020 ai la dispoziție acest calculator CALCULATOR INDEMNIZAȚIE.

Indemnizaţie creştere copil 2020. Documentele necesare pentru a primi banii

Pentru a beneficia în mod legal de concediul și indemnizația de creștere a copilului, părintele interesat trebuie să depună o cerere, conform OUG nr. 111/2010, însoțită de următoarele documente (nu sunt necesare copii legalizate):

 • copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
 • actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, după caz;
 • actele doveditoare care să ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni înainte de data naşterii copilului;
 • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate (sau declarația unică, acolo unde e cazul);
 • dacă pe perioada celor 12 luni anterior nașterii copilului solicitantul a beneficiat de  bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de către angajator, etc. ( pentru care nu se plătesc  asigurări sociale),va anexa la dosar și o adeverință privind cuantumul acestora.
  sau  – dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut  copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente;
  sau –  dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri neimpozabile;
  sau  – dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici;
  dovadă eliberată de autorităţile competente sau angajatori din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului; în cazul persoanelor salariate – decizie de suspendare a activităţii (original sau copie conform cu originalul) ;
  sau  – adeverinţă studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal;.
 • dosar cu şina din carton (coperţi întregi);
 • dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;
 • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.
 • în situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului se demonstrează prin efectuarea anchetei sociale (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului  împreună cu celelalte acte doveditoare), numai in situatia in care drepturile sunt solicitate direct de către tatăl copilului.

Acestea se depun, potrivit ordonanței, la Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului a oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. Cererile sunt soluţionate prin decizie în 15 zile lucrătoare de la înregistrarea la agenţiile teritoriale (unde au fost trimise de primării), acestea fiind comunicate solicitanţilor în cinci zile lucrătoare de la emitere.

Cererea pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, însoțită de actele doveditoare, se depune în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate, indiferent de părintele care depune dosarul (concediul de maternitate este format din prenatal și postnatal, este de maximum 126 zile și are dreptul doar mama; concediile pentru sarcină și lăuzie se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, în așa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice, după data de naștere a copilului).

Ca regulă, nu se pot obține alte venituri simultan cu indemnizația de CCC. Regula e că cel ce primește indemnizația de CCC nu poate să mai realizeze și alte venituri în perioada respectivă. Altfel, se va suspenda dreptul la bani (suspendare care va interveni în ziua imediat următoare).

Ce venituri suplimentare pot opține părinții aflați în concediu de creștere a copilului

Totuși, OUG nr. 111/2010 a prevăzut și câteva excepții de la această regulă:

 • persoana primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
 • cel îndreptățit primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
 • beneficiarul realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel nu depăşeşte de trei ori cuantumul minim al indemnizaţiei. În acest din urmă caz, părintele are voie să obţină venituri impozabile, fără să-i fie suspendată plata indemnizaţiei, dacă acestea nu depășesc într-un an calendaristic 3.750 de lei (1.250 lei x 3).

Când se plătește indemnizația pentru creșterea copilului 2020

Conform  prevederilor OUG nr. 111/2010 cu modificarile şi completările ulterioare şi a OUG nr. 148/2005 republicată, drepturile reprezentând indemnizaţie se cuvin şi se plătesc:

 • începînd cu ziua următoare celei în care încetează conform legii concediul şi indemnizaţia de maternitate (minim 42 zile calendaristice de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.
 • începând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei aferente, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
 • începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
 • de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în situaţia în care, după alegerea opţiunii de concediu de către persoana îndreptăţită , copilul este încadrat în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată. Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
 • de  la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în situaţia în care după împlinirea vârstei 2 ani copilul, respectiv unul sau mai mulţi dintre copiii rezultaţi din sarcini multiple este încadrat într-un grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată. Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
 • de la data depunerii cererii în celelalte cazuri.

NOTĂ: Mamele mai au dreptul și la concediu de maternitate – o perioadă de 126 de zile, înainte și după naștere, la alegerea ei. Condițiile pentru a obține acest tip de concediu le explicăm AICI.

Dacă te mai interesează și alte informații despre drepturile părinților mai poți citi și următoarele articole:

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa