Regulament concurs Floral’aise și Totul despre mame

Ileana Mirescu

  REGULAMENT DE PARTICIPARE concurs Floral’aise

  Art.1. ORGANIZATORUL

  • 1.1. DGV DIGITAL PRODUCTION S.R.L– cu sediul in Bucuresti, Str. Intrarea Temisana, nr. 5, sector 1, Cod de identificare fiscală 34237185, Nr. Reg. Com. 403171/16.03.2015, administrator al site-ului www.totuldespremame.ro, rganizează concursului Floral’aise pe site-ul www.totuldespremame.ro.

  1.2. Concursul Floral’aise se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participanţii la concurs.

  1.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt prin intermediul site-ului www.totuldespremame.ro și prin act adițional la prezentul regulament. 

  Art.2.  DURATA CONCURSULUI

  2.1. Concursul Floral’aise se desfăşoară pe site-ul www.totuldespemame.ro în perioada 31 iulie -10 august 2022. Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook a organizatorului în data de 11 august 2022.

  Art.3. PREMIILE OFERITE

  3.1. Premiile puse în joc în cadrul acestui concurs sunt în număr de 5.

  Numărul premiilor: 10 cutii Floralaise

  Art.4. MECANISMUL DE CONCURS

  4.1. Inscrierea la prezentul Concurs se face prin pagina de Facebook a organizatorului, la următoarea postare:

  #Concurs 

  După începerea vieții sexuale, orice femeie ar trebui să meargă la control ginecologic cel puțin o dată pe an pentru analize de rutină. Orice dezechilibru la nivelul florei vaginale poate duce la probleme de sănătate. Tu reușești să îți faci timp pentru a merge la medicul ginecolog anual?

  🌼Răspunde la întrebare și poți câștiga unul dintre cele 5 premii Floral’aise constând în produse care mențin echilibrul florei vaginale si previn disconfortul intim (fiecare premiu constă în două cutii din acest supliment).

  🌼Floral’aise este un supliment alimentar care se administrează pe cale orală ce ajută la menținerea florei vaginale, ferindu-te de infecții vaginale:

  4.2. Câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți folosind site-ul www.commentpicker.com și vor fi anunțați pe pagina de Facebook a organizatorului în data de 11 august 2022.

  4.3. După verificarea îndeplinirii condițiilor de participare vor fi anunțate numele câștigătorilor pe pagina de Facebook a organizatorului în data de 11 august 2022.

  4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate data publicării câștigătorilor, cu notificare prealabilă, pastrând numărul și valoarea maximă a premiilor anunțate inițial.

  4.5. Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook a organizatorului și li se va trimite mesaj în mesageria Facebook a contului cu care s-au înscris în concurs cu detaliile de revendicare.

  Art.5. ACORDAREA PREMIILOR

  5.1. Pentru a intra în posesia premiilor, câştigătorii care au fost anunțați şi şi-au revendicat premiul, trebuie să semneze un proces verbal cu organizatorul concursului și apoi vor intra în posesia premiului.

  5.2. Câştigătorii vor semna pe lângă acest proces verbal de primire a premiului şi un acord cu organizatorul în care îşi pot exprima sau nu consimţământul pentru ca datele personale, să fie/să nu fie folosite de către DGV DIGITAL PRODUCTION S.R.L., în scopuri publicistice şi/sau publicitare, de marketing, în diverse materiale web, tipărite (publicaţii, etc.), audio, video (site-urile societăţilor, etc.).

  5.3. Pentru identificare şi ridicarea premiului, fiecare câştigător va prezenta un document de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate). Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

  5.4. Nu se acordă contravaloarea premiului în bani.

  5.5. Eventualele costuri suplimentare pentru trimiterea copiei actului de identitate vor fi suportate de câștigător.

  5.7. În cazul în care, până la data de 15 septembrie 2022, câştigatorii nu revendică premiul, nu semnează procesul verbal cu organizatorul sau nu pot fi contactaţi, aceştia îşi vor pierde premiul.

  5.8. Premiile nerevendicate nu se reportează la nicio altă secțiune de concurs, acestea devenind nule.

  5.9. Premiile nu se acordă în cazul în care:

  • participantul nu a respectat toate cerintele prevăzute în mecanismul de participare la concurs
  • participantulcâștigător nu revendică premiul până la data de 15 septembrie 2022;
  • dacă se constată diferențe între datele comunicate organizatorului în momentul revendicării premiului și actul de identitate prezentat de câștigător, cu ocazia validării (în scopul ridicării premiului);
  • dacă se dovedește că participantul și-a însușit altă identitate, în scopul de a frauda concursul;
  • dacă participantul declară în fals sau pune la dispoziția organizatorilor declarații în fals, în scopul de a frauda concursul;

  Art.6. REGULAMENTUL CONCURSULUI

  6.1. Regulamentul de participare/desfăşurare al concursului poate fi consultat gratuit la sediul organizatorului specificat la art.1 sau pe site-ul www.totuldespremame.ro

  Art.7. VALOAREA PREMIILOR / TAXE ŞI IMPOZITE

  7.1. Valoarea premiilor este brută.

  7.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 227 din 2015 actualizată.

  7.3. Dacă organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile concursului nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament și nici nu poate face obiectul unei înstrăinări.

  Câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

  ART.8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

  8.1. DGV DIGITAL PRODUCTION S.R.L colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la concursul Floral’aise, în scopul selecționării câștigătorilor, alocării premiilor și centralizării de rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum și al comunicării cu dumneavoastră și alte persoane în legătură cu această campanie. Temeiul prelucrării este consimțământul persoanei vizate, exprimat prin înscrierea la campanie.

  Prin participarea la concursul Floral’aise, participanții pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acestuia.

  8.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea campaniei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

  8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, CNP, adresa din actul de identitate, seria și numărul actului de identitate. Nu este permisă participarea persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.

  8.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câștigători și premiile câștigate, în conformitate cu legislația în vigoare.

  8.5. Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata campaniei, precum și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected].

  În cazul în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de finalizarea campaniei, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

  Retragerea consimțământului înainte de finalizarea campaniei implică retragerea participării dumneavoastră la această campanie.

  8.6. Participanții au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimțământului; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.

  În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, către [email protected]. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

  Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

  8.6.1 Dreptul de acces la date

  8.6.1.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

  1. scopurile prelucrării;
  2. categoriile de date cu caracter personal vizate;
  3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
  4. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
  5. existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
  6. dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
  7. în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
  8. existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

  8.6.1.2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

  8.6.1.3. Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

  8.6.2. Dreptul la rectificarea datelor

  8.6.2.1. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

  8.6.3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

  8.6.3.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

  1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  2. persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
  3. persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
  4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
  6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, în măsura în care consimțământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

  8.6.3.2. În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

  8.6.4. Dreptul la restricționarea prelucrării

  8.6.4.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

  1. persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
  2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  4. persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

  8.6.4.2. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

  8.6.5. Dreptul la portabilitatea datelor

  8.6.5.1. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

  8.6.5.2. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

  8.6.6. Dreptul de opoziție

  8.6.6.1 În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

  8.6.6.2. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

  8.6.6.3. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

  8.6.6.4. În contextual utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

  8.6.6.5. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

  8.6.7. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

  8.6.7.1. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

  8.6.7.2. Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

  1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;
  2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  3. are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

  8.6.8. Dreptul la retragerea consimțământului, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

  8.6.9. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

  8.6.9.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

  8.6.10. Dreptul la o cale de atac judiciară

  8.6.10.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

  8.6.10.2. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

  8.6.10.3. Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.

  8.7. De asemenea câștigătorii au opțiunea de a-și exprima printr-un acord scris consimțământul expres și neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie făcută publică și să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea campaniei.

  8.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

  8.9. Prin participarea la această campanie, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament.

  Art. 9. DREPTUL LA PARTICIPARE – Participanți minori și persoane lipsite de capacitate juridică

  9.1. În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi indreptățit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinților sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situații decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi indreptățit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.

  9.2. Părintele sau tutorele va semna o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere, decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezenta campanie.

  9.3. Angajații DGV DIGITAL PRODUCTION S.R.L, soțul/soția, rudele și afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, partenerii implicati in desfasurarea concursului, precum și distribuitorii de presă autorizați și cei subcontractați de aceștia, nu pot participa la acest concurs.

  9.4. Nu vor fi considerate ca participări valide:

  a. completarea datelor personale cu date parțiale ori cu date false sau eronate;

  b. în care completarea datelor personale (de identitate și de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin și/sau a altor cifre decât cifre arabe și/sau romane;

  c. care conțin mesaje cu caracter obscen sau injurios;

  d. care conțin modificări ale datelor completate.

  Art. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

  10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

  a. în cazul apariției unor situații de forță majoră – cutremur, inundație, calamități naturale, mișcări sociale – sau situații asimilate forței majore – interdicții legale etc. – notificată în termen de 48 de ore de la data apariției și atestată cu documente corespunzătoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpă este exonerată de răspundere;

  b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunța publicul prin intermediul  site-ului www.totuldespremame.ro cu 2 zile înainte de încetare;

  c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect;

  d. în caz de faliment al organizatorului, de la momentul pronunțării unei astfel de decizii.

  Art.11. LITIGII

  11.1. Eventualele reclamații legate de desfășurarea competițiilor vor fi făcute pe adresa organizatorului: DGV DIGITAL PRODUCTION S.R.L– cu sediul in Bucuresti, Str. Intrarea Temisana, nr. 5, sector 1, București până la data de 15 septembrie. Reclamațiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

  11.2. Eventualele litigii apărute între organizatori și participanții la competiții se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

  Art.12. ALTE PREVEDERI

  12.1. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adițional scris și va fi anunțată pe site-ul www.totuldespremame.ro.

  DGV DIGITAL PRODUCTION S.R.L

  Administrator, Dragos Vâlcu

  Îți recomandăm să te uiți și la acest video

  Te-ar mai putea interesa