Burse școlare noi și mai consistente din septembrie 2023. Sprijin pentru mamele minore: 700 de lei/ lună

Cristina Călin, redactor
scris pe
Bursele școlare vor fi acordate în funcție de ierarhia din clasă/ Shutterstock

Bursele de merit se vor acorda diferit începând cu anul școlar 2023-2024, potrivit unui proiect pus în dezbatere de Ministerul Educației. De asemenea, apar noi tipuri de burse, inclusiv pentru mamele minore.

Potrivit proiectului de lege aflat în dezbatere publică se schimbă nu doar modul de acordare a burselor, dar și cuantumul acestora. Apar noi tipuri de burse și dispare cea de studiu. Este de reținut faptul că bursa se acordă doar pentru zilele în care se fac cursuri. Astfel, niciun elev, nu va primi în nicio lună din anul școlar 2023-2024 suma integrală, pentru că există vacanțe sau zile libere.

Începând din acest an școlar vor primi bursă de merit primii 30% dintre elevii unei clase, indiferent de media pe care o au. Aceștia trebuie să aibă media 10 la purtare și să fi promovat la toate disciplinele de învățământ. O altă schimbare vine și în ceea ce privește cuantumul bursei. Aceasta ar putea crește, dacă proiectul se aprobă, de la 200 de lei/ lună la 450 lei/lună.

În cazul în care în clasă există unul sau mai mulți elevi cu media generală anuală egală cu a celui de pe ultima poziție din lista beneficiarilor de burse de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), lista de beneficiari va fi extinsă pentru a-i cuprinde pe toți cei cu medii egale.

Bursa de merit- 450 lei/lună

Bursele se vor acorda pe baza rezultatelor, la propunerea dirigintelui, fără să fie nevoie ca elevul să depună o cerere în acest sens. Lista cu elevii propuși pentru bursa de merit va merge către secretariatul unității de învățământ, în primele 30 de zile calendaristice de la începerea anului școlar.

Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) – d) atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, însoțite de o cerere în acest sens, depusă de părinte/reprezentant legal/elev major, în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. Profesorul diriginte sprijină părinții/reprezentanții legali ai elevilor și coordonează procesul de depunere a documentelor necesare pentru acordarea burselor. Bursele nu se acordă pe perioada vacanțelor.

Modelul după care s-a inspirat Modelul Educației este cel al Primăriei Sectorului 6, care a hotărât să acorde burse primilor 10% dintre elevii unui ciclu de învățământ, fără a ține cont de medie.

Noul proiect legislativ elimină bursele de studiu care se acordau celor obțineau media anuală de studiu de cel puțin 7,50. În felul acesta, 91.000 de copii nu vor mai primi bursă.

Legea prevede să se acorde elevilor de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu, nivel gimnazial și liceal următoarele tipuri de burse: bursă de excelenţă olimpică I; bursă de excelenţă olimpică II; bursă de merit; bursă socială; bursă tehnologică

Bursele de excelență olimpică I – 3000 lei/lună

Bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Bursele de excelență olimpică I se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar;

Bursele de excelență olimpică II – 700 lei/lună

Bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației. Bursele de excelență olimpică II se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției.

Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar. Pot primi bursă de excelență olimpică doar elevii promovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Bursa socială – 300 lei/lună

Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socio-economic sau din grupuri vulnerabile sau cu situaţii medicale speciale, în vederea susţinerii participării la activităţile didactice şi a prevenirii abandonului şcolar.

Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susținătorilor legali. Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii, datelor cu caracter personal şi informaţiilor referitoare la situaţia de dificultate în care se află.

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

  • a) elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
  • b) elevi cu ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență;
  • c) elevi care provin din familii monoparentale care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic sau egal cu salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
  • d) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, încadrate conform criteriilor din Anexa 1 și structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
  • e) elevi proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.

Bursa tehnologică – 300 lei/lună

Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învățământul tehnologic în condițiile prezentei metodologii, în conformitate cu prioritățile Ministerului Educației și constă într-un sprijin financiar lunar stabilit conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Elevii care cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa tehnologică pentru luna respectivă. Bursa tehnologică nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul şcolar următor în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul şcolar precedent.

Bursă pentru mamele minore – 700 lei/lună

Bursa pentru mamele minore reprezintă o formă de sprijin a mamelor minore în vederea susținerii participării la educație, a prevenirii abandonului și nereușitei școlare. Cuantumul minim al bursei pentru mamele minore este 700 lei/lună.

Bursa se acordă elevelor din învățământul preuniversitar de stat, reintegrate într-o unitate de învăţământ, care frecventează cursurile la zi și au copil/copii proprii în întreținere. Bursierele care acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa