Înscrierea la grădiniță 2022 începe pe 30 mai. Ce acte trebuie să ai la dosar

Cristina Călin, redactor
scris pe
Înscrierea la grădiniță 2022 copii jucându-se

În perioada 30 mai-10 iunie 2022 părinții își pot înscrie copiii la grădiniță sau la creșă, anunță Ministerul Educației. Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani pot merge la creșă, iar între 2 și 6 ani la grădiniță.

Pentru înscrierea la grădiniță nu sunt schimbări față de anii trecuți. Unitățile de învățământ vor trebui să anunțe programul, iar părinții vor merge să depună dosarul. A doua etapă de înscriere la grădiniță pentru nou veniți are loc în perioada 16-24 iunie.

Potrivit documentului trimis de către Ministerul Educației către Inspectoratele Școlare Județene ”Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.”

 „Condițiile de înscriere sunt neschimbate față de anii trecuți. În limita locurilor disponibile și copiii de 2 ani pot fi înscriși la grădiniță”

Secretarul de stat în ministerul Educației, Florian Lixandru

Ce se întâmplă când sunt prea puține locuri la grădinițe

În cazul în care vor fi mai mulți copii înscriși decât locuri libere, unitățile de învățământ vor trebui să aplice anumite criterii de departajare. Vor avea prioritate:

 • Copiii orfani de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • Copiii orfani de un singur părinte;
 • Copiii care au unul sau mai mulți frați care frecventează cursurile aceleiași unități de învățământ;
 • Copiii care au un document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului. În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

Dacă și în cazul acesta sunt mai mulți copii înscriși decât locuri libere se aplică criterii de departajare stabilite de fiecare unitate de învățământ în parte. Acestea trebuie să fie aprobate de consiliul de administrație al acesteia și avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar județean/al municipiului București până la data de 27 mai 2022.

Ce au de făcut grădinițele

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învățământ preșcolar vor posta pe site-ul unității de învățământ/ISJ și/sau la avizier, la loc vizibil, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informații:

 • capacitatea instituției;
 • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Unitățile de învățământ preșcolar particular au obligația de a afișa și informații privind statutul grădiniței, respectiv: autorizată să funcționeze provizoriu sau acreditată ARACIP.

Documente necesare pentru înscrierea la grădiniță 2022

 • cererea de înscriere;
 • copie certificat de naștere copil;
 • copie CI părinte/tutore/ reprezentant legal;
 • hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
 • declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal;
 • adeverință de salariat;
 • fișa medicală completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar);
 • avizul ISMB pentru copiii care nu vor fi înscriși la clasa pregătitoare, în anul școlar 2022-2023, din motive medicale;
 • documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice;

Activitatea creșelor a fost reorganizată

Pentru înscrierea la creșă trebuie să vedeți calendarul publicat de Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului pe raza căreia se află unitatea. Fiecare are o perioadă anume de înscrieri.

În cazul creșelor, a căror organizare a fost schimbată anul acesta for fi practicate mai multe tipuri de program, după cum detaliază un comunicat al Ministerului Educației:

În unitățile de educație timpurie antepreșcolară se recomandă următoarea modalitate de organizare a efectivelor de copii:

 • a) grupa mică (copii de la 0 la 12 luni);
 • b) grupa mijlocie (copii de la 13 la 24 luni);
 • c) grupa mare (copii de la 25 la 36 luni).

Tipurile de program ce pot fi practicate sunt program normal (5 ore pe zi) și program prelungit (10 ore pe zi). La nivelul aceleiași unități pot funcționa și grupe cu program normal și grupe cu program prelungit.

Care este rolul creșelor

Tipurile de servicii oferite de unitățile de educație timpurie antepreșcolară sunt:

 • a) servicii de educație timpurie, realizate în baza unui curriculum național, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a unor dificultăți de adaptabilitate la mediul educațional, de învăţare sau pe remedierea eventualelor deficiențe în dezvoltare.
 • b) servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor;
 • c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;
 • d) servicii complementare pentru copil și familie, respectiv servicii de informare și consiliere, de educație parentală, servicii de terapie logopedică, servicii de asistenţă psihopedagogică oferite de centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse sau servicii tip: centru de joacă, ludotecă etc.

Creșele vor fi de mai multe feluri

Potrivit metodologiei, serviciile de educație timpurie antepreșcolară desemnează servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere oferite copiilor antepreșcolari, pe timpul zilei, în 4 tipuri de unități/instituții de educație timpurie antepreșcolară:

 • a) creșe arondate unei unități de învățământ preșcolar cu personalitate juridică, cu program prelungit (creșa este un serviciu public sau privat cu misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani).
 • b) creșe arondate unei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care are în componență nivel preșcolar, inclusiv creșele confesionale care solicită arondarea prin decizie a inspectoratelor școlare județene/al municipiului București;
 • c) creșe nearondate unei unități de învățământ pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare și care devin unități de învățământ cu personalitate juridică și sunt coordonate metodologic de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
 • d) centre de zi cu grupe de antepreșcolari (centrele de zi nu au statut de unități de învățământ, ci fac parte din categoria serviciilor sociale fără cazare oferite de furnizorii de servicii sociale acreditați, publici și privați, cu misiunea de a asigura menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi).

Unitățile de educație antepreșcolară pot fi înființate și organizate în sistem public și privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa