Înscrierea la clasa pregătitoare 2021. Când începe și ce schimbări sunt în acest an

În 2021, nu se va mai face evaluarea psihosomatică a copiilor care nu împlinesc 6 ani până la 31 august.

Cristina Călin, redactor
scris pe
Înscrierea la clasa pregătitoare 2021
Înscrierea la clasa pregătitoare 2021 începe pe 29 martie.

Înscrierea la clasa pregătitoare 2021 începe pe 29 martie și se termină pe 28 aprilie, potrivit ordinului dat de Ministerul Educației. Cererile se pot depune atât fizic, cât și online.

Anul acesta metodologia de înscriere are și o noutate: părinții nu vor mai putea să aleagă învățătoare, repartizarea făcându-se aleatoriu. În felul acesta ministerul dorește eliminarea situațiilor în care într-o clasă erau înscriși copii foarte mulți, dar și segregarea copiilor.

Evaluarea psihosomatică este înlocuită cu recomandare de la grădiniță

În 2021 pentru înscrierea la clasa pregătitoare nu mai este nevoie de evaluarea psihosomatică pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 1 decembrie 2021. Părinții vor trebui să atașeze la dosar doar o recomandare de la grădiniță.

„Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În situația copiilor menționați, care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar,” potrivit metodologiei publicate.

Evaluarea psihosomatică se va face doar în cazul copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate. Părinții se vor adresa centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE). Aceste comisii vor putea stabili un centru unde se va face evaluarea astfel încât părinții și copiii să nu se deplaseze pe distanțe lungi.

Calendarul complet pentru înscrierea la clasa pregătitoare în 2021

Înscrierea în clasa pregătitoare 2021 va începe pe 17 martie cu afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

Pe 19 martie se va face anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/ pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – după verificarea existenței unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului școlar și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.

În perioada 22-27 martie se va face evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.

În perioada 29 martie-28 aprilie părinții vor depune fizic sau online cererea de înscrierea la școala de care aparțin.

Prima etapă:

10 – 11 mai 2021 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;

11 – 18 mai 2021 – Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

20 mai 2021 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă:

21 mai 2021 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;

24 mai – 31 mai 2021 – Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

4 iunie 2021 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare. În perioada 1 septembrie – 10 septembrie 2021 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2021 conține următoarele documente:

 • Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2021
 • Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE
 • Copie a actului de identitate al părinților/părintelui
 • Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale)
 • Alte documente în funcție de starea civilă a părinților
 • Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021
 • Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”
 • Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare

Condiții de înscriere la clasa pregătitoare 2021

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

În cazul în care copilul care împlinește 6 ani în intervalul 1 septembrie-31 decembrie 2021 și părinții nu vor să îl înscrie la clasa pregătitoare sau cei care nu sunt pregătiți pentru merge la școală vor repeta grupa mare.  

Cum se alege unitatea de învățământ la care este înscris copilul

În cazul în care părintele înscrie copilul la unitatea de învățământ de a cărei cirsumscripție aparține va primi un loc în mod automat în acea școală. Dacă rămân locuri libere vor fi ocupate de copii care provin de la alte circumscripții, care pot fi și din alte localități.

În sensul prezentei metodologii, numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

 • a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
 • b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă

În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2).

Poți descărca de aici documentele necesare pentru înscrierea la clasa pregătitoare:

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa