Înscrierea în clasa pregătitoare ține până pe 14 mai. Ghid complet pentru părinți

Ministerul Educației a pus la dispoziția părinților toate informațiile necesare părinților pentru înscrierea celor mici în primul an de școală. Iată un ghid complet cu tot ceea trebuie să știți despre acest proces.

Georgiana Mihalcea, redactor
scris pe
înscrierea în clasa pregătitoare 2024
Află toate detaliile despre înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2024-2025. FOTO: Shutterstock

Înscrierea în clasa pregătitoare 2024 se derulează după o metodologie care a fost aprobată și trimisă spre publicare miercuri, 20.03. 2024. Ministerul Educației a publicat calendarul după care se va desfășura întregul proces, precum și metodologia de înscriere. Într-o primă etapă, va fi nevoie de completarea unei cereri către școala la care doriți să vă înscrieți copilul și, după validarea acesteia, se depun în termenul stabilit de autorități toate documentele necesare.

În ultima săptămână din martie, toate școlile din țară au afișat, atât fizic, cât și pe site-ul fiecărei unități de învățământ, ce locuri au disponibile pentru înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025. După consultarea acestora, părinții pot depune cererile de înscrierile în perioada 11 aprilie – 14 mai.

Depunerea cererilor de înscriere în clasa pregătitoare 2024

Prima etapă din procesul de înscriere a preșcolarilor în clasa pregătitoare pentru viitorul an școlar presupune completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar. Părinții (tutori sau reprezentanți legali) au la dispoziție mai mult de o lună de zile pentru a face acest lucru, deoarece cererile se pot depunde în perioada 11 aprilie – 14 mai.

Cererea-tip se poate depune atât online, cât și fizic la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

Cererea pentru copiii care au vor avea vârsta de 6 ani împlinită la data de 31 august 2024 va trebui să fie însoțită și de recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

De ce este importantă această etapă

După depunerea cererilor de înscriere în clasa pregătitoare 2024, Inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite înscrierea tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior. De asemenea, Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația unităților de învățământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare în alte unități de învățământ care au spații disponibile.

Bine de știut: Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.

Sunt suficiente locuri în clasa pregătitoare 2024?

Da, fiecare copil are un loc asigurat, ne asigură reprezentanții Ministerului Educației. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor.

La ce unitate de învățământ poate fi înscris un copil?

Părintele poate opta pentru:

 • înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere;
 • înscrierea la o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Bine de știut: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

Criterii de departajare

În cazul în care numărul de cereri pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2024 este mai mare decât numărul de locuri disponibil, comisia fiecărei unități de învățământ va ține cont de următoarele criterii de detaprajare:

Criterii generale:

 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criterii specifice:

 • Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologia-cadru.
 • Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare 2024

În a doua jumătate a lunii mai 2024, unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor analiza și procesa toate cererile completate de către părinți și reprezentanții legali, iar, la final vor afișa lista elevilor înscriși, dar și locurile disponibile. Această primă etapă va avea următorul grafic de desfășurare:

 • 14 mai -17 mai 2024. Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.
 • 20 mai – 27 mai 2024. Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază; Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
 • 28 mai 2024. Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
 • 29 mai 2024. Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

Bine de știut: În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ particular solicitată, acesta poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele/ tutorele legal instituit/ împuternicitul legal a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.

Acte necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2024

Pe lângă cererea-tip de înscriere (formular în format editabil – MS Word), veți avea nevoie și de următoarele documente:

 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
 • Copie şi original – certificatul de naştere al copilului.
 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare 2024

Urmărind cu prioritate interesul copilului, în cea de-a doua etapă de înscriere în învățământul primar pentru următorul an școlar se vor soluționa toate cererile de ocupare a locurilor rămase libere din prima etapă, precum și cele de transfer.

 • 30 mai 2024. Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Informarea Ministerului Educației de către Comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente online, după caz.
 • 31 mai – 7 iunie 2024. Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
 • 10 iunie – 14 iunie 2024. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
 • 17 iunie – 21 iunie 2024. Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.
 • 21 iunie 2024. Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
 • 2 septembrie – 6 septembrie 2024. Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

Ce copii pot fi înscriși în clasa pregătitoare în 2024?

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2024, pot fi înscriși, fără alte documente suplimentare în clasa pregătitoare pentru următorul an școlar.

De asemenea, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 pot fi înscriși doar în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz.

Pentru obținerea recomandării de înscriere în învățământul primar, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar, sunt necesare:

 • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ de nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ de nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Ce copii trebuie să facă evaluarea la CJRAE/CMBRAE?

Sunt două categorii de preșcolari care trebuie să facă această evaluare:

 • Cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și nu au frecventat grădinița.
 • Cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 și care s-au întors din străinătate.

Etapele evaluării CJRAE/CMBRAE

Pentru evaluarea copiilor care nu au frecventat sau au revenit din străinătate sunt necesare:

 • înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022;
 • planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării și afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
 • desfășurarea evaluării;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
 • soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

Când și unde se realizează evaluarea copiilor?

 • Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE este programată în perioada 5 – 26 aprilie 2024
 • Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.

Întrebări frecvente

Cum se face repartiția copiilor în clase?

Răspunsul la această întrebare se regăsește în art. 23, alin. 10 din Legea Educației:

Pentru a asigura respectarea principiului desegregării școlare și al combaterii oricăror forme de discriminare asumat la nivelul sistemului național de învățământ, la începutul nivelului de învățământ, formațiunile de studiu se vor constitui prin distribuție aleatorie a elevilor, acolo unde există mai multe clase pe an de studiu. Procedura de distribuție aleatorie va fi stabilită prin ordin al ministrului educației.”

Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt repartizați echitabil, la nivelul tuturor claselor, în funcție de tipul de tulburare/afecțiune/dizabilitate/ dificultate de învățare, pentru toate nivelurile de studiu.

Cum se poate amâna înscrierea în clasa pregătitoare?

Conform metodologiei de înscriere la clasa pregătitoare, situațiile care necesită amânarea înscrierii în clasa pregătitoare sunt soluționate de inspectoratele școlare.

Art. 53 – (2) La cererea scrisă a părintelui, adresată Comisiei județene/a municipiului București, ISJ/ISMB soluționează, în interesul superior al copilului, situațiile excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar sau pe cele care nu se încadrează în Calendarul înscrierii în învățământul primar.

Potrivit Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31.08.2024 pot solicita amânarea înscrierii acestora în învățământul primar din motive medicale, prin depunerea unui dosar la inspectoratul școlar.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • cererea-tip
 • certificatul de naștere al copilului (fotocopie);
 • cartea de identitate a părintelui (fotocopie). În cazul în care părintele are alt nume decât cel al copilului, se depune dovada schimbării numelui și acordul scris al celuilalt părinte de amânare a înscrierii sau declarația acord;
 • documentul medical (certificat medical, adeverință medicală, etc.) din care să reiasă că este inapt pentru începerea școlarizării ca urmare a unei afecțiuni care poate constitui cauză de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani, în conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Sănătății nr. 430/2004 pentru aprobarea Baremului medical cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani. (certificatul de încadrare într-un grad de handicap trebuie însoțit de un document medical din care să reiasă diagnosticul).

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa