Înscrierea în clasa pregătitoare 2019. Calendarul complet al etapelor de înscriere

Theodora Fintescu, redactor

  Înscrierea în clasa pregătitoare 2019 începe în data de 4 martie 2019, odată cu completarea cererilor-tip de înscriere, și se încheie în 19 aprilie 2019, dată la care toți copiii pentru care s-a depus cerere trebuie să se regăsească pe liste și toate situațiile speciale trebuie să fie soluționate de către inspectoratele școlare.

  Metodologia înscrierii în clasa pregătitoare 2019 stabilește etapele de preînscriere și înscriere, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească micuții care încep școala în 2019 și criteriile prin care școlile îi vor departaja pe înscriși atunci când numărul cererilor este mai mare decât cel al locurilor disponibile. Școlile și inspectoratele școlare sunt obligate să furnizeze toate informațiile necesare înscrierii, iar părinții pot vizita instituțiile de învățământ, alături de copiii lor, în cadrul evenimentului ”Ziua porților deschise”.

  Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, înscrierea se realizează conform următoarelor etape:

  Pregătirea înscrierii în clasa pregătitoare 2019

  25 februarie 2019: Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar. Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

  25 februarie 2019: Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți tutori legal instituiți/ reprezentanți legali. Afișarea unităților/instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți.

  25 februarie 2019: Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali–sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ. Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

  26 februarie- 9 martie 2019: Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

  26 februarie– 9 martie 2019: Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar,a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2019 –2020, în învățământul primar.

  26 februarie–20 martie 2019: Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.

  26 februarie –22 martie 2019: Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

  25 martie 2019: Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, către comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar.

  25 februarie 2019: Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar.

  4 martie–22 martie 2019: Completarea de către părinți/tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00(luni-vineri). Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.

  Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare 2019

  25 martie 2019: Procesarea, de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

  26-27martie 2019: Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază. Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor –tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

  28 martie 2019: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

  29 martie 2019: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

  A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare 2019

  1 aprilie 2019: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.Informarea Ministerului Educației Naționale de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

  2 aprilie–8 aprilie 2019: Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

  8 aprilie -10 aprilie 2019: Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile –tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

  11 aprilie 2019: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

  12 aprilie –19 aprilie 2019: Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlara cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

   

  Îți recomandăm și

  Te-ar mai putea interesa

  Te-ar mai putea interesa