Clasa pregătitoare 2019. Înscriere, calendar, criterii de departajare și testarea psihosomatică

Theodora Fintescu, redactor

  În clasa pregătitoare 2019 trebuie înscriși, obligatoriu, copiii care împlinesc 6 ani până în data de 31 august 2019. Alături de ei, pot începe școala, în anumite condiții, și micuții care împlinesc 6 ani până în ultima zi a anului 2019. Înscrierile încep la începutul lunii martie și fiecare copil are locul garantat în școala de circumscripție. Dacă părinții doresc înscrierea în altă instituție, copilul va fi admis pe baza unor criterii de departajare.

  Metodologia de înscriere în clasa pregătitoare 2019, aprobată de Ministerul Educației, cuprinde un calendar de înscriere cu toate etapele pe care trebuie să le parcurgă un părinte care își înscrie copilul în învățământul primar. Conform acestuia, înscrierea începe în data de 4 martie 2019, odată cu completarea cererilor-tip de înscriere, și se încheie în 19 aprilie 2019, dată la care toți copiii pentru care s-a depus cerere trebuie să se regăsească pe liste și toate situațiile speciale trebuie să fie soluționate de către inspectoratele școlare.

  În perioada înscrierilor va funcționa un telverde, la care cei interesați pot obține, gratuit, informații referitoare la procedura de înscriere. Numărul este 0 800 816 xyz, unde xyz este indicativul județului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257, pentru Brăila indicativul este 239, pentru București indicativul este 021.

  Evaluarea psihosomatică: la școală sau în grupa mare la grădiniță?

  Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie–31 decembrie 2019 inclusiv pot merge la școală dacă părinții vor acest lucru, însă doar în urma unei testări psihosomatice, făcută de specialiști. Dacă nu trec testarea, se recomandă să urmeze încă un an de grădiniță, la grupa mare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice se efectuează sub coordonarea Centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/ CMBRAE), în perioada 26 februarie- 20 martie 2019.

  Adresele instituțiilor la care se desfășoară evaluarea sunt afișate la toate unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar. Evaluarea se face în intervalul 10.00- 18.00, iar rezultatul este comunicat, în scris, părintelui/tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

  Atenție, la evaluare trebuie să vă prezentați cu următoarele documente:

  • Certificatul de naștere al copilului– original și copie;
  • Adeverință de la medicul de familie/ pediatru cu mențiunea “apt pentru școală”;
  • Act de identitate al părintelui/ tutorelui legal însoțitor.

  Citiți AICI care sunt situațiile legale în care se poate amâna înscrierea la pregătitoare chiar dacă copilul are vârsta la care legea impune începerea școlii și AICI despre cum îți poți da seama dacă cel mic este pregătit să facă față școlii. Iar dacă nu știi ce se face la clasa pregătitoare și cum ar trebui să se desfășoare primul an de școală, te poți lămuri citind ACEST articol.

  La solicitarea scrisă a părinților sau reprezentanților legali, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii cu cerințe educaționale speciale, cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

  Înscrierea la altă școală decât cea de circumscripție: criterii de departajare

  Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție au locul asigurat în această școală. Pe locurile libere pot fi înscriși copiii din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități. Dacă numărul cererilor este mai mare decât cel al locurilor libere, se aplică o serie de criterii de departajare generale, stabilite de Ministerul Educației. Dacă și după aplicarea acestora mai există locuri și cereri, se aplică alte criterii, specifice, stabilite de școli și aprobate de inspectoratele școlare.

  Criteriile generale sunt următoarele:

  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;d
  • existența unui frate înmatriculat în școală

  Repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate, apoi cei care îndeplinesc două criterii etc.

  Criteriile specifice alese de școli pot fi: adresa serviciului părinților, adresa la care locuiesc bunicii sau alte rude, faptul că unul dintre părinți a urmat aceeași școală etc. Existența unor liste de preînscriere nu este legală și nu poate fi considerată criteriu de departajare. Criteriile nu pot fi discriminatorii, așa că sunt interzise cele precum rasa, religia, sexul, naționalitatea, condiția socială, financiară etc.

  Completarea documentelor pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2019

  Cererea-tip de înscriere se poate completa online sau la secretariatul școlii; dacă se face online, ea va trebui validată la școală, deci deplasarea unuia dintre părinți la instituția de învățământ este obligatoriu. În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare. De asemenea, în această situație, părintele menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

  Atenție, aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ! În cazul în care aplicația semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

  După încheierea perioadei de completare și validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează:

  • Prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, folosind aplicația informatică și pe baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare.
  • A doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive.

  Părinții copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la aceasta etapă completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea dea doua etapă, pentru locurile disponibile. Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ la care există locuri disponibile. Unitățile de învățământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învățământul primar în etapa a doua, iar opțiunile online pentru aceste unități de învățământ sunt respinse de aplicația informatică. În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinții completează, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri disponibile.

  Documente necesare pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2019

  Părintele care merge la școală pentru înscrierea copilului trebuie să aibă pregătite următoarele documente:

  • Cerere-tip de înscriere
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (dacă este cazul).

   

   

  Îți recomandăm să te uiți și la acest video

  Te-ar mai putea interesa

  Te-ar mai putea interesa