Certificatul de naștere internațional. Procedura completă de obținere

Geo Mihalcea
Certificat de naștere international
Certificat de naștere international. Află ce documente sunt necesare pentru obținerea lui.

Certificatul de naștere internațional este necesar românilor care locuiesc în străinătate. Ei trebuie să-l prezinte în țara de domiciliu pentru a fi luați în evidență, a înscrie copiii în sistemul de învățământ, precum și pentru obținerea anumitor drepturi. Unde se solicită acest certificat, ce acte sunt necesare și cât durează eliberarea sa, aflați în acest material.

Conform raportului Ministerului Românilor de Pretutundeni, publicat la sfârșitul lui 2019, în afara granițelor țării trăiesc aproximativ 9.700.000 de români. Numărul exact al românilor care locuiesc în afara țării este greu de estimat, întrucât mulți dintre aceștia nu își stabilesc domiciliul legal în țara-gazdă.

Când se prezintă la autoritățile din țările de reședință le este necesar certificatul internațional tip nou apostilat ori extras multilingv. Procedura de eliberare a certificatului de naștere internațional pentru românii care locuiesc în afara granițelor țării este relativ simplă, nu implică niciun cost și se eliberează pe loc.

Certificatul de naștere internațional (multilingv). Cui i se poate elibera?

Cererea pentru eliberare se depune la starea civilă care are în păstrare actul de naștere, la starea civilă a locului de domiciliu sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României. Pentru eliberarea acestui document nu se percepe nicio taxă!

Trebuie să știi că anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

Cui i se poate elibera certificatul de naștere internațional:

• titularului actului de naștere sau reprezentanților legali ai acestuia;

• minorilor cu act de identitate asistați de unul dintre părinți sau tutore;

• minorilor cu vârsta de peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate sau pentru cei puși sub interdicție li se eliberează certificatul de naștere la cererea părinților sau a reprezentantului legal;

• persoanele arestate sau aflate în detenție depun la serviciul de stare civilă pe raza căruia se află locul de detenție cererea de eliberare a certificatelor de stare civilă, prin administrația locului de detenție care certifică şi identitatea solicitantului.

Certificatul de naștere internațional. Actele necesare pentru eliberare

Cererea de eliberare va trebui să fie însoțită obligatoriu de următoarele documente:

• Actul de identitate- în original și copie.

• Pentru cetățenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie.

• Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate şi pentru cetățenii străini sau apatrizi este necesar pașaportul.

• Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz, documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.

• În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei.

• Dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens.

• Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate se poate elibera extrasul multilingv de naștere pe baza pașaportului expirat, doar după verificarea în RNEP sau pe baza Titlului de călătorie, după caz.

• Traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume, dacă este cazul.

• Dacă titularul actului şi-a schimbat numele şi/sau prenumele în străinătate, se anexează şi fotocopia şi traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume.

• Procura specială autentificată sau împuternicirea avocațială, dacă este cazul și actul de identitate al împuternicitului.

• Dacă cererea se face prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original. Procura se poate face la un notar public din țară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.

• Dacă cererea se face prin avocat cu împuternicire avocațială aceasta se prezintă în original cu semnătura mandantului (clientului).

Alte precizări despre extrasele multilingve

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr.16 de către autorităţile competente ale statelor părţi, sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii, ca şi certificatele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenţiei.

Lista statelor semnatare ale Convenţiei nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976, o regasiti aici.

• Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptăţite. Extrasele multilingve se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială.

• Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Confederaţiei Elveţiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaport, aflate în termen de valabilitate.

• Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu paşaport valabil.

• Apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimeză, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu permis de şedere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu paşaport aflat în termen de valabilitate, emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr.362/2005.

La cerere, solicitanţilor se pot elibera mai multe extrase multilingve.

Surse: http://spcepcv.ro/, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Românilor de Pretutindeni

Îți recomandăm să te uiți și la acest video

Te-ar mai putea interesa

Te-ar mai putea interesa